Statut partii PolEXIT

ROZDZIAŁ I – PARTIA I JEJ CELE

 • 1. Partia o nazwie: PolEXIT, w skrócie PolEXIT, działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wśród obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej, mogąc utrzymywać kontakty z partiami zagranicznymi.
 • 2. Siedzibą Władz partii PolEXIT jest miasto Kraków.
 • 3. Majątek partii PolEXIT powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami.
 • 4. Partia PolEXIT dąży metodami przewidzianymi w Konstytucji RP do realizacji celów zawartych w Deklaracji Programowej, a w szczególności do:
 • a. odbudowy podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji łacińskiej oraz chrześcijańskich fundamentów moralnych społeczeństwa;
 • b. budowy Państwa Prawa, sprawiedliwych i sprawnych rządów opartych o zasadę pomocniczości;
 • c. realizacji odwiecznych dążeń człowieka do Wolności;
 • d. poszanowania własności prywatnej obywateli i owoców ich pracy.
 • e. Ograniczenia bezrefleksyjnego podporządkowania brukselskiej biurokracji.
 • W przypadku utrzymania federalistycznego kursu Unii Europejskiej do wyprowadzenia Rzeczypospolitej Polskiej z jej biurokratycznych i socjalistycznych struktur.
 • 5. W tym celu PolEXIT:
 • a. bierze udział w wyborach i referendach;
 • b. prowadzi działalność edukacyjną i propagandową.
 • 6. Nie jest dopuszczalne podejmowanie działań oddalających od powyższych celów w nadziei, że przyniesie to korzyść w przyszłości.

ROZDZIAŁ II – CZŁONKOWIE

 • 7. Członkiem Partii może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące przesłanki:
 • a. posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 • b. ukończyła 18 lat,
 • c. akceptuje cele, formy działania i zasady określone w Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz Partii,
 • d. nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, popełnione z niskich pobudek, ścigane z oskarżenia publicznego,
 • e. nie jest członkiem organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem Partii ani nie wspiera czynnie takiej organizacji.
 • Kandydat staje się członkiem partii z chwilą opłaty pierwszej składki członkowskiej po wcześniejszym złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej (o której mowa w punkcie 8 Statutu) osobie uprawnionej w wybranym oddziale Partii lub przesłania elektronicznej deklaracji członkowskiej w trybie określonym przez Zarząd partii, oraz po podjęciu przez Zarząd właściwego Oddziału uchwały lub po wydaniu przez Prezesa partii zarządzenia - po sprawdzeniu spełnienia warunków ww. w pkt 7 - o zgodzie na przyjęcie do grona członków partii PolEXIT.
 • 8. Deklaracje członkowskie w oddziałach partii mogą przyjmować wyłącznie prezesi Oddziałów. Wzory deklaracji członkowskiej określa Zarząd Partii.
 • 9. Członkostwo ustaje na skutek:
 • a. śmierci członka.
 • b. zgłoszenia Władzom partii bądź Zarządom odpowiednich Oddziałów wystąpienia na piśmie lub drogą elektroniczną;
 • c. upływu 6 miesięcy od zakończenia ostatniego okresu, za który wniesiono składkę.
 • d. niespełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 7 pkt podpunkt a)-e),
 • Skreślenia członka z listy członków Partii, na skutek ustania członkostwa w Partii, dokonuje Zarząd Partii. Od tej uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Sądu Partyjnego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu z listy członków.
 • 10. Wysokość składek członkowskich ustala Rada Główna.
 • 11. Sposób płacenia i przekazywania składki centralnej określa Zarząd Partii na wniosek Skarbnika Partii.
 • 12. Członek partii PolEXIT ma prawo udziału w Konwencie. W przypadku przekroczenia liczby 300 członków Rada Główna może, a przy przekroczeniu liczby 500 musi – ogłosić obrady Konwentu Krajowego poprzez delegatów.
 • 13. Łączną liczbę delegatów wraz z podziałem mandatów na Regiony ustala Rada Główna. Liczba delegatów z danego Regionu jest proporcjonalna do średniego stanu liczbowego (wyliczanego na podstawie sumy składek centralnych członków przelanych na konto partii albo wpłaconych lub przekazanych za potwierdzeniem Skarbnikowi partii) członków z okresu od ostatniego Konwentu do dnia ogłoszenia nadchodzącego Konwentu. Liczba delegatów z Oddziału jest ustalana analogicznie przez Zarząd Regionu. Delegatów wybiera Konwent Oddziału, przy czym każdy uczestnik ma tyle głosów, ilu jest delegatów.

ROZDZIAL III – WŁADZE

 • 14.Organy kolegialne Partii podejmują rozstrzygnięcia w drodze uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Jednoosobowe władze podejmują rozstrzygnięcia w formie zarządzeń.
 • 15. Władzami PolEXITu są:
 • a. Konwent;
 • b. Prezes;
 • c. Zarząd;
 • d. Rada Główna;
 • e. Centralna Komisja Rewizyjna;
 • f. Sąd Partyjny.
 • 16. Nie można łączyć stanowisk w Centralnej Komisji Rewizyjnej ze stanowiskami w Sądzie Partyjnym i w Radzie Głównej.
 • 17. Regulaminy pracy Władz uchwala Rada Główna na wniosek Zarządu Partii.
 • 18. Kadencja Zarządu i Rady Głównej – z wyłączeniem Prezesa partii - trwa przez 3 lata od dnia wyboru, ale nie dłużej niż do chwili otwarcia posiedzenia następnego Konwentu partii. Kadencja Centralnej Komisji Rewizyjnej i Sądu Partyjnego trwa przez 3 lata od dnia wyboru, ale nie dłużej niż do chwili otwarcia posiedzenia następnego Konwentu partii. Kadencja Prezesa partii trwa przez 3 lata od dnia wyboru ale nie dłużej niż do chwili otwarcia następnego Konwentu partii, przy czym jeśli Konwent nie wybierze w głosowaniu konstruktywnym nowego Prezesa partii, kadencja dotychczasowego Prezesa przedłuża się automatycznie na następną kadencję.
 • Ten konstruktywny wybór prezesa oznacza, że :
 • a) jeśli na Konwencie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na nowego Prezesa partii, to głosowania się nie przeprowadza i uznaje się, że dotychczasowy Prezes pozostaje na funkcji Prezesa partii na następną kadencję.
 • b) w przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na nowego Prezesa partii, głosowana jest tylko jego kandydatura - głosowanie nad kandydaturą dotychczasowego Prezesa nie odbywa się. Jeśli nowy kandydat uzyska więcej głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość), to zostaje on wybrany na funkcję Prezesa partii. W przeciwnym wypadku uznaje się, że dotychczasowy Prezes pozostaje na funkcji Prezesa partii na następną kadencję.
 • c) w przypadku zgłoszenia większej niż jedna kandydatur na nowego Prezesa partii, przeprowadza się jedno wstępne głosowanie nad tymi kandydaturami i ten z kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów „za” przechodzi do drugiej tury głosowania opisanej w punkcie b).

ROZDZIAŁ IV – KONWENT

 • 19. Konwent zbiera się nie rzadziej niż raz na 3 lata.
 • 20. Konwent zwołuje Prezes z wyprzedzeniem co najmniej czterotygodniowym. Jest on zobowiązany uczynić to w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni z wyprzedzeniem nie dłuższym niż osiem tygodni, jeśli takie żądanie wpłynie od którejkolwiek z Władz lub od co najmniej 1/5 członków. Zwołanie Konwentu przed upływem roku od poprzedniego z własnej inicjatywy Prezesa wymaga zgody Rady Głównej. Zawiadomienie o zwołaniu Konwentu musi zawierać informację o sposobie podawania do publicznej wiadomości Członków Partii proponowanych poprawek do Statutu oraz termin, miejsce i przewidywany porządek obrad Konwentu.
 • 21. Konwent ma prawo:
 • a. wytyczać ogólny kierunek działania partii;
 • b. zmiany Statutu większością 2/3 głosów – Każdy projekt zmiany w Statucie musi być podany do powszechnej wiadomości członków partii co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Konwentu;
 • c. podejmowania innych czynności przewidzianych Statutem.
 • d. w sposób konstruktywny zwykłą większością głosów wybrać nowego prezesa partii.
 • 22. Konwent ma obowiązek:
 • a. wybrać 3 członków Centralnej Komisji Rewizyjnej;
 • b. wybrać 3 członków Sądu Partyjnego;
 • c. wybrać 10 członków Rady Głównej, a spośród nich 2-5 członków zarządu partii.
 • 23. Na posiedzeniach Konwentu odbyć się musi:
 • a. otwarcie – dokonywane przez Prezesa Sądu Partyjnego lub najstarszego rangą Sędziego;
 • b. sprawozdanie Prezesa;
 • c. sprawozdanie Centralnej Komisji Rewizyjnej;
 • d. dyskusja i glosowanie nad absolutorium dla członków Rady Głównej wybranych na poprzednim Konwencie. Do zakończenia glosowania żaden członek ustępującej Rady Głównej nie może zasiadać w Prezydium Konwentu, a zabierać głos może tylko w sprawach formalnych i w odpowiedzi na pytania uczestników Konwentu.
 • 24. Członkowie Rady Głównej, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą pełnić funkcji w Radzie Głównej podczas następnej kadencji.

ROZDZIAŁ V – RADA GŁÓWNA

 • 25. Rada Główna pomaga Prezesowi, kontroluje Jego działalność i wykonuje inne czynności przewidziane Statutem.
 • 26. Rada Główna zwoływana jest przez Prezesa z własnej inicjatywy lub niezwłocznie na wniosek co najmniej 5 członków Rady Głównej.
 • 27. Rada Główna składa się z Prezesa, Skarbnika, oraz 10 członków – w tym 2-5 członków zarządu.
 • 28. Rada Główna zaleca kandydatów zgłaszanych lub popieranych przez PolEXIT w wyborach
 • a) na Prezydenta RP
 • b) do parlamentu polskiego
 • c) do Parlamentu Europejskiego
 • d) samorządowych - do sejmików.

ROZDZIAŁ VI – PREZES I ZARZĄD

 • 29. Prezes reprezentuje partię PolEXIT na zewnątrz i wykonuje wszelkie niezbędne czynności
 • przewidziane Statutem i Programem PolEXITu, a niewchodzące w zakres kompetencji innych Władz.
 • 30. Bezpośrednio po wyborze , a także w przypadku przedłużenia jego kadencji w związku z niewybraniem przez dany Konwent nowego Prezesa, Prezes mianuje Skarbnika będącego członkiem Rady Głównej i członkiem zarządu. Ma też prawo jego odwoływania i mianowania.
 • 31. Spośród wybranych przez siebie członków Rady Głównej Konwent wybiera 2-5 członków zarządu partii. Zastępują oni kolejno, zgodnie ze starszeństwem wieku Prezesa na Jego prośbę - lub w razie stwierdzonej przez Sąd Partyjny niemożności sprawowania przezeń urzędu. Prezes, wybrani przez Konwent członkowie zarządu i mianowany przez Prezesa partii Skarbnik stanowią Zarząd partii PolEXIT.
 • 32. Wszelkie ważniejsze decyzje polityczne Prezes winien skonsultować z członkami zarządu. Na żądanie co najmniej dwóch z nich musi odbyć się posiedzenie Zarządu, które ostatecznie rozstrzyga kwestię. Decyzje o formie startu PolEXITu w wyborach podejmuje Zarząd. Zarząd decyduje o zawarciu koalicji wyborczych, decyduje o przystąpieniu PolEXITu do innego komitetu wyborczego oraz podejmuje decyzje o braku uczestnictwa PolEXITu w wyborach.
 • 33. W przypadku równowagi głosów w Radzie Głównej lub Zarządzie, głos Prezesa jest rozstrzygający.
 • 34. Prawo do zaciągania wszelkich zobowiązań majątkowych w sposób nieograniczony, ma jednoosobowo Prezes partii, a pozostali członkowie zarządu mają prawo do zaciągania zobowiązań majątkowych jednoosobowo do wysokości 1000 zł polskich (jednego tysiąca zł. polskich).
 • 35. Coroczną informację o działalności finansowej partii w poprzednim roku kalendarzowym i sprawozdania wymagane przez ustawę o partiach politycznych sporządza Skarbnik partii PolEXIT. Informacja o działalności finansowej partii podlega zatwierdzeniu przez Centralną Komisję Rewizyjną.

ROZDZIAŁ VII – CENTRALNA KOMISJA REWIZYJNA

 • 36. Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Konwent.
 • 37. Centralna Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarki i finansów PolEXITu oraz zatwierdza coroczną informację o działalności finansowej partii. Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie materiały PolEXITu w dowolnym momencie. Wszelkie Władze mają obowiązek niezwłocznie udostępnić CKR żądane materiały.
 • 38. Centralna Komisja Rewizyjna może występować do wszystkich Władz partii PolEXIT z wnioskami w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej lub stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń Statutu i Regulaminów.
 • 39. O wszelkich nieprawidłowościach oraz o podejrzeniach niewłaściwego gospodarowania mieniem PolEXITu przez członków Władz partii, Centralna Komisja Rewizyjna niezwłocznie informuje Radę Główną.

ROZDZIAŁ VIII – SĄD PARTYJNY

 • 40. Sąd Partyjny składa się z trzech Sędziów, wybieranych przez Konwent. Niezwłocznie po Konwencie Sąd wybiera Prezesa Sądu spośród Sędziów.
 • 41. Posiedzenie Sądu zwołuje Prezes Sądu Partyjnego co najmniej raz na kwartał – chyba, że nie ma żadnej sprawy do rozpatrzenia.
 • 42. Sąd Partyjny ma obowiązek:
 • a. W trybie nadzoru badać i rozstrzygać zagadnienia zgodności Regulaminów ze Statutem oraz działań poszczególnych członków i Władz PolEXITu ze Statutem, Programem i Regulaminami;
 • b. opracować wzorcowy Regulamin dla Oddziałów i Regionów;
 • c. w razie powstania vacatu – uzupełnić bezzwłocznie skład Centralnej Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ IX – REGIONY, ODDZIAŁY, KOŁA I SEKCJE

 • 43. Podstawowym ogniwem pracy w partii PolEXIT jest Oddział, którego obszar – powiat, kilka powiatów lub okręg wyborczy do Sejmu RP – uchwala Zarząd Regionu. Podział Regionu na Oddziały musi być dokonany tak, by Oddziały obejmowały całe terytorium Regionu.
 • Oddział liczy co najmniej pięciu członków. Konwent założycielski oddziału zwołuje Prezes Regionu lub upoważniony przez niego przedstawiciel. Zarząd Oddziału reprezentuje PolEXIT na obszarze działania Oddziału i sprawuje kontrolę nad Kołami. Zarząd Oddziału ustala kandydatów zgłaszanych i popieranych przez PolEXIT w wyborach do rad gmin, rad powiatów, a także na wójta gminy , burmistrza lub prezydenta miasta, oraz zawiera koalicje wyborcze.
 • 44 Oddziały prowadzą własną gospodarkę finansową w zakresie pobierania składek, przyjmowania darowizn i zapisów oraz rozliczeń gotówkowych. Podpisywać umowy i zaciągać zobowiązania finansowe Oddział może jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia przez Skarbnika lub Prezesa partii PolEXIT na zasadach i do wysokości przez niego określonej.
 • 45. Koła są pomocniczymi ogniwami działalności partyjnej. Koła tworzone są decyzją Zarządu Oddziału. Mogą obejmować obszar jednej lub kilku gmin, albo dzielnic miasta. Koło musi liczyć co najmniej 3 członków. W nowo tworzonych Kołach w razie braku czynnych praw wyborczych członków Koła mianowania dokonuje Prezes Oddziału.
 • 46. Prezes Oddziału może mianować przedstawiciela (reprezentanta) Oddziału w konkretnej miejscowości lub gminie na terenie Oddziału. W miejscowościach lub gminach objętych działalnością terytorialnego Koła Oddziału, przedstawicielem może być mianowany jedynie Prezes Koła.
 • W razie braku istniejącego Oddziału Prezes Regionu może upoważnić dowolnego członka partii do zwołania Konwentu założycielskiego Oddziału.
 • 47. Regiony PolEXITu działają na terenie jednego lub kilku województw. Władze Regionów reprezentują PolEXIT na terenie województw. Regiony są powoływane i rozwiązywane uchwałą Rady Głównej.
 • 48. Władzami Regionu są: Konwent Regionu, Prezes Regionu, Zarząd Regionu i Regionalna Komisja Rewizyjna.
 • 49. Konwent Regionu zwoływany jest nie rzadziej niż raz na dwa lata przez Prezesa Regionu. Uprawnieni do udziału w nim są wszyscy członkowie PolEXITu z danego Regionu. Ponadto na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Regionu, Prezes zwołuje Konwent Regionu w terminie 6 tygodni.
 • 50. Konwent Regionu wybiera członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, podejmuje uchwały w sprawach lokalnych i udziela absolutorium Prezesowi Regionu.
 • 51. Zarząd Regionu składa się z Prezesa Regionu, mianowanego i odwoływanego przez Prezesa PolEXITu oraz członków, w tym: Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika mianowanych przez Prezesa Regionu.
 • 52. W ciągu 3 miesięcy od mianowania musi się odbyć Konwent Regionu, na którym  podejmuje się uchwałę o udzieleniu votum zaufania dla nowo mianowanego Prezesa.  Konwent ten, nowo mianowany Prezes zwołuje z wyprzedzeniem dwutygodniowym.
 • 53. Jeśli Prezes Regionu nie zwoła Konwentu Regionu w trybie określonym w punkcie 49 lub 52 albo nie uzyska votum zaufania albo absolutorium, Prezes PolEXITu bezzwłocznie odwoła go ze stanowiska i nie może powołać go na to stanowisko przez 2 lata.
 • 54. Nazwy Oddziałów i Kół odpowiadają w miarę możności nazwom powiatów lub gmin w sposób nie budzący wątpliwości co do umocowania tych Władz. Nazwy Regionów wskazują w sposób jednoznaczny obszar, na którym działa Region.
 • 55. Na wniosek Zarządu Regionu lub Regionalnej Komisji Rewizyjnej Rada Główna może rozwiązać Oddział lub zawiesić jego Władze.
 • 56. W przypadku rozwiązania Oddziału Zarząd Regionu musi niezwłocznie wskazać przyporządkowania Kół i członków innym Oddziałom.
 • 57. W przypadku zawieszenia Władz Oddziału Zarząd Regionu niezwłocznie zwołuje Konwent Oddziału.
 • 58. Po stwierdzeniu przez Regionalną Komisję Rewizyjną nieprawidłowości w działalności finansowej Oddziału – a szczególnie w razie stwierdzenia nadużyć finansowych, naruszenia postanowień Statutu PolEXITu lub Regulaminu Oddziału dotyczących zasad działalności finansowej – członkowie Zarządu
 • Oddziału odpowiadają osobiście za zobowiązania Oddziału.
 • 59. Oddziały oraz Regiony mogą uchwalać własne składki.
 • 60. Postanowienia z tego rozdziału odnoszą się – z niezbędnymi zmianami – do Kół.
 • 61. Członkowie i sympatycy o wspólnych zainteresowaniach działający w określonym środowisku lub chcący realizować określone zadania mogą łączyć się w Sekcje. Regulamin pracy Sekcji zatwierdza Sekretarz Oddziału, Sekretarz Regionu w przypadku Sekcji wojewódzkich, lub Prezes partii w przypadku Sekcji o zasięgu ogólnopolskim.
 • 62. Członkowie Koła są członkami Oddziału, na terenie którego działa Koło. Członkowie Oddziału są jednocześnie członkami Regionu, na terenie którego działa Oddział.

ROZDZIAŁ X– POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 63. Godło i symbolikę partii PolEXIT ustala Zarząd partii PolEXIT.
 • 64 Zarząd partii sprawuje kontrolę nad kodami dostępu do wszelkich zasobów informatycznych partii, takich jak: bazy danych, portale internetowe, media społecznościowe i inne. W tym celu Zarząd wyznacza uprawnionych Administratorów.
 • 65. Decyzję o rozwiązaniu partii PolEXIT, lub połączeniu z inną partią podejmuje Konwent większością 2/3 głosów na wniosek innych władz partii, lub samorzutnie większością 3/4 głosów.
 • 66. W przypadku rozwiązania partii PolEXIT, opiekę nad Jej majątkiem sprawuje wyznaczony w uchwale likwidator.

ROZDZIAŁ XI - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 • 67. Prezes partii PolEXIT zobowiązany jest zwołać pierwszy Konwent partii - na którym przeprowadza się wybory władz partii - w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania przez Sąd wpisu partii politycznej PolEXIT do ewidencji partii politycznych.
 • 68. Przez 6 miesięcy od dnia dokonania przez Sąd wpisu partii politycznej PolEXIT do ewidencji partii politycznych , ale nie dłużej niż do dnia zwołania Konwentu, uprawnienia Rady Głównej posiada tymczasowo Zarząd Partii.
 • 69. Osoby zgłaszające partię PolEXIT do Sądu Okręgowego do ewidencji partii politycznych mają prawo wprowadzić do Statutu Partii PolEXIT zmiany, o ile zażąda tego sąd prowadzący ewidencję partii politycznych. Uprawnienie to wygasa z chwilą dokonania przez Sąd wpisu partii politycznej PolEXIT do ewidencji partii politycznych.