Program partii PolEXIT

(propozycja programowa do zatwierdzenia przez najbliższy Konwent partii PolEXIT)

SEKCJA I - PODSTAWY PAŃSTWA

Naszym dążeniem jest suwerenna Rzeczpospolita, rządzona sprawnie w systemie prezydenckim, z niezawisłymi sądami i stabilnym pieniądzem, czynnikami tworzącymi niezbędne podstawy trwałego rozwoju gospodarczego. Silna, świetnie wyszkolona i zdolna do szybkiego reagowania armia zagwarantuje nam bezpieczeństwo. Polska której chcemy, to państwo bez zbędnej biurokracji, stojące na straży wolności obywatelskich.

1. Podstawowe zasady

Ograniczymy do minimum liczbę aktów prawnych regulujących życie obywateli. Prawo musi być przejrzyste, proste i zrozumiałe dla każdego człowieka.

Rzeczpospolita będzie gwarantować:

a) Praworządność, w oparciu o podstawowe zasady:
  • prawo nie działa wstecz,
  • ciężar dowodu winy spoczywa na oskarżycielu,
  • chcącemu nie dzieje się krzywda,
  • stosowana wykładnia praw nie może, co do zasady faworyzować żadnej ze stron,
  • granice wolności jednostki wyznacza ingerencja w wolność drugiej osoby.
b) Wolny rynek:
Państwo nie będzie ingerować w gospodarkę i zajmować się nią, a jedynie stać na straży przestrzegania reguł prawa w zawieraniu i realizowaniu umów przez podmioty prywatne.

c) Ochronę praw Narodu:
Punktem odniesienia jest dla Nas Naród polityczny – czyli Nasi przodkowie, My, Nasze dzieci, wnuki i prawnuki – a nie dzisiejsze społeczeństwo! Myślimy dalekowzrocznie o stworzeniu warunków zapewniających ciągłość i rozwój Narodu Polskiego w przyszłości.

2. Władza sądownicza

Sądownictwo będzie powszechne i jednolite, bez wydzielania specjalnych trybunałów.

a) Zmienimy odrębne: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu i Sąd Administracyjny w jedną instytucję Sądu Najwyższego.

b) Dziewięciu Sędziów Sądu Najwyższego będzie powoływać dożywotnio Senat spośród kandydatów przedstawionych przez Prezydenta Rzeczpospolitej i Marszałka Sejmu, uprzednio rekomendowanych tym organom przez Krajową Radę Sądownictwa.

c) Sędziów sądów powszechnych będzie mianować Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia będzie mógł być złożony z urzędu wbrew swej woli wyłącznie na mocy orzeczenia sądowego.

d) Prokuratorem Generalnym będzie Minister Sprawiedliwości mianowany przez Prezydenta.

e) Prokuratorzy Rejonowi będą mianowani przez Prezydenta.

Wprowadzimy następujące zmiany:

f) Główną rolę będą pełniły oskarżenia prywatne, a głównym celem kary będzie zadośćuczynienie poszkodowanym.

g) Każdy będzie mógł na obrońcę wybrać dowolną osobę – lub bronić się samemu.

h) Zwiększymy kompetencje instytucji sądów rozjemczych i postępowania arbitrażowego co spowoduję zmniejszenie ingerencji prokuratur i sądów w drobne sprawy życia codziennego.

i) Przywrócimy karę śmierci za morderstwo z premedytacją udowodnione w sposób nieposzlakowy.

j) Wprowadzimy penalizację aborcji. Prawo do życia nie może stawać się przedmiotem parlamentarnego głosowania albo ogólnonarodowego referendum. Nie może też zależeć od deklaracji jakiejkolwiek większości. Jedynym usprawiedliwieniem aborcji jest bezwzględnie potwierdzone zagrożenie dla zdrowia lub życia matki. W przypadku poczęcia dziecka w wyniku gwałtu, kobieta która zechce wychowywać dziecko musi mieć zagwarantowaną odpowiednią finansową opiekę na koszt sprawcy, a gwarantem tego ma być państwo – w tym gwarantem tej finansowej opieki w przypadku niemożności jej wyegzekwowania od sprawcy.

k) kwestia stosowania metody in-vitro będzie osobistą sprawą kobiety i mężczyzny starających się o dziecko a zabieg nie będzie finansowany ze środków publicznych. W sprawie ochrony życia patrz sekcja II pkt. 7.

3. Władza ustawodawcza

Ograniczymy ilość nowo stanowionego prawa. Akty prawne stanowić będzie:

a) 120 osobowy Sejm który będzie organem ustawodawczym. Ustawy przyjęte przez Sejm będą wymagać zatwierdzenia przez Senat za wyjątkiem ustaw określających wysokość podatków. Nałożenie nowego lub podniesienie stawki istniejącego podatku będzie wymagać większości 2/3 ustawowego składu. Likwidacja lub zmniejszenie istniejącego podatku będzie wymagać zwykłej większości. W nakładaniu podatków Sejm będzie kierować się zasadą: jak najmniej pieniędzy w budżecie, a jak najwięcej w kieszeni obywatela.

b) Senat (32 Senatorów + byli Prezydenci jako Senatorowie Dożywotni).

c) Senat będzie miał prawo zgłaszać poprawki do ustaw sejmowych (za wyjątkiem ustaw podatkowych). Poprawki Senatu mogą być odrzucone przez Sejm większością 2/3 głosów.

d) Głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu będą odbywać się przez Internet. System informatyczny obsługujący e-wybory nie będzie sugerować kolejności list wyborczych. Osoba chcąca oddać swój głos na kandydata, będzie musiała sama wyszukać go po nazwisku lub według dostępnych kryteriów: wykształcenie, wykonywany zawód, przynależność do partii politycznej, komitet wyborczy. Kandydaci nie będą przypisani do numerów na listach a ich kolejność zostanie wylosowana przy każdym indywidualnym wyświetleniu. Osoby uprawnione do głosowania będą mogły wziąć udział w wyborach z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. W okresie przejściowym, zostaną wyznaczone lokale wyborcze z wyświetlaczami przystosowanymi do głosowania dla osób nie posiadających dostępu do Internetu lub komputera.

e) Wybory do Sejmu będą odbywać się raz do roku ale tylko w 1/4 okręgów wyborczych, gdzie posłowie będą wybierani na 4-letnią kadencję.

f) Wybory do Senatu będą odbywać się raz na dwa lata ale tylko w 1/3 okręgów wyborczych, gdzie senatorowie będą wybierani na 6-letnią kadencję.

g) Zmiana ordynacji wyborczej na wybory uzupełniające w podpunktach e) i f) będzie wymagać przeprowadzenia losowania dla okresu przejściowego, gdzie dla Sejmu w trzech okręgach kadencje potrwają odpowiednio: 3,2 i 1 rok a dla Senatu w dwóch okręgach kadencje potrwają 4 i 2 lata.

h) Zniesiemy próg wyborczy oraz zlikwidujemy dofinansowanie partii politycznych z budżetu państwa.

4. Władza wykonawcza

Zmienimy system sprawowania władzy na prezydencki.

a) Rząd będzie składał się z Prezydenta i sześciu ministrów (MON, MSZ, MSW, Min. Skarbu, Min.Sprawiedliwości, Min. Ochrony Środowiska).

b) Prezydent będzie powoływać i odwoływać ministrów i wojewodów. Prezydent będzie musiał odwołać ministra również w razie wyrażenia mu votum nieufności przez Sejm większością 2/3 głosów.

c) Prezydent będzie sprawował władzę wydając rozporządzenia na podstawie obowiązujących ustaw. Rozporządzenia będą kontrasygnowane przez właściwego Ministra.

d) Rząd będzie wyłącznie wykonawcą ustaw. Utraci prawo inicjatywy ustawodawczej

e) Budżet będzie przygotowywany i realizowany przez Rząd, a zatwierdzany przez Prezydenta bez kontrasygnaty żadnego z Ministrów. Prezydent nie będzie mógł zatwierdzić budżetu z deficytem. Budżet będzie realizowany na mocy rozporządzenia Prezydenta.

f) Jedynie na wypadek wojny, Prezydent będzie mógł zatwierdzić budżet z deficytem.

g) Prezydent RP będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych w czasie wojny i w czasie pokoju.

5. Skarb Państwa

Ograniczymy relację i zależność między polskim sektorem bankowym, a Europejskim Bankiem Centralnym utrzymując narodową walutę. Wzmocnimy polskiego złotego wprowadzając jego wymienialność na złoto. Sprowadzimy do Polski wszystkie zasoby złota zdeponowane poza granicami kraju. Wymienimy na kruszec waluty rezerwowe obcych państw, utrzymywane w posiadaniu NBP.

6. Samorząd

Odchudzimy strukturę samorządów jednocześnie przekazując gminom wiele obecnych kompetencji państwa.

a) Zlikwidujemy powiaty i sejmiki wojewódzkie, a ich kompetencje przejmą gminy, które otrzymają większą autonomię – będą mogły ustalać własne przepisy, pod warunkiem nadrzędności prawa państwowego.

b) Autonomia nie oznacza suwerenności. Próby ustanowienia suwerenności lub oderwania ziem od Rzeczpospolitej będą stanowczo zwalczane.

c) państwo, jako strażnik wolności obywatelskich (patrz pkt. 1) będzie bronić ludzi przed uciskiem ze strony samorządów.

SEKCJA II - SPRAWY SPOŁECZNE

1. Rodzice biologiczni będą decydować i odpowiadać za swoje dzieci. W wypadku braku rodziców biologicznych lub ich niewydolności funkcje te przejmie wyznaczony przez Sąd Opiekun Prawny. Państwo w żaden sposób nie będzie ingerować w tworzenie i formalizowanie związku pomiędzy kobietą a mężczyzną i powstającej w ten sposób rodziny.

a) Osoby pragnące sformalizować swój związek małżeński, będą to mogły robić w miejscach i instytucjach wedle własnego wyznania.

b) Adopcja dzieci będzie możliwa tylko przez pełnoletnich: kobietę i mężczyznę deklarujących rodzicielstwo i współodpowiedzialność prawną za przyjmowane w opiekę dziecko.

c) Administracja Państwowa nie będzie w żaden sposób rejestrować związków małżeńskich. Ulgi podatkowe nie będą miały zastosowania - patrz sekcja IV pkt. 1.

d) Przywrócimy rodzicom pełnię możliwości wychowywania dzieci i decydowania o ich edukacji i sposobie ochrony zdrowia.

e) Zniesiemy przymus ubezpieczeń (w tym ZUS, KRUS). Każdy będzie miał wybór ubezpieczyć się – w dowolnej instytycji – lub nie.

f) Zlikwidujemy ZUS i KRUS – a dla ich obecnych beneficjentów powołamy Fundusz Emerytalny który zagwarantuje wypłatę należnych im świadczeń emerytalnych. Sposób finansowania i funkcjonowania Funduszu Emerytalnego jest odrębnym dokumentem programowym.
2. Uznajemy wolność jako możliwości podejmowania przez obywatela decyzji z czym wiąże się branie za nią pełnej odpowiedzialności. Dlatego też doprowadzimy, by:

a) Państwo stosowało politykę represji w stosunku do przestępców – a nie prewencji w stosunku do wszystkich ludzi.

b) Każdy pełnoletni, poczytalny i niekarany obywatel, na terytorium Rzeczpospolitej, miał pełne prawo do posiadania broni palnej i białej oraz jej użycia w obronie własnej i innych ludzi.

c) Uznajemy wolność osobistą – której fundamentem jest zasada: „Chcącemu nie dzieje się krzywda”. Oznacza to że nie można zakazać ani nakazać obywatelowi żadnych działań ( o ile te działania nie krzywdzą innych ludzi) pod argumentem że stanie mu się krzywda – np. nakazy stosowania wszelkich zabezpieczeń dla jego zdrowia, nakazy/zakazy trybu życia, sposobu leczenia czy stosowania używek.
3. Uznajemy wolność słowa jako swobodę podawania prawdziwych faktów i wyrażania własnych, choćby najskrajniejszych opinii. Nie dotyczy to obrażania ludzi, używania na forum publicznym nieparlamentarnego słownictwa. Dlatego doprowadzimy, aby:

a) Tajemnica korespondencji była gwarantowana i prawnie chroniona, niezależnie od sposobów jej dystrybucji.

b) Cenzurowanie dystrybuowanych treści było zabronione, a swoboda krytyki władz była jednym z fundamentów wolnego państwa.
4. Uznajemy wolność religijną, a wartości chrześcijańskie i tradycje katolickie jako swoiste spoiwo naszej narodowej i państwowej tożsamości. Jednocześnie uważamy, że Kościoły muszą być autonomiczne względem państwa.

Rzeczpospolita jest otwarta dla ludzi różnych wyznań i ideologii a wolność religijną definiujemy jako równość wobec prawa wszystkich obywateli, tak wierzących jak i niewierzących. Mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej mogą wykonywać przepisy swej religii oraz sprawować przewidziane w niej obrzędy zarówno prywatnie, jak i publicznie, o ile nie stanowią one czynów zabronionych pod groźbą kary przez ustawę, nie sprzeciwiają się porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej.

Jeśli jednak jakaś religia lub ideologia głosi nienawiść lub choćby tylko niechęć do naszych obywateli, to mamy prawo traktować jej wyznawców jak potencjalnych wrogów i Państwo może w stosunku do nich wprowadzić prewencyjnie zakaz wjazdu i przebywania na terytorium Rzeczpospolitej – uznając ich za osoby niepożądane. Jeżeli ktokolwiek w imię swoich przekonań lub z jakiegoś innego powodu, spróbuje działać przeciwko prawom Rzeczpospolitej, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
5. Uważamy, iż fundamentem społeczeństwa jest prywatna własność. Z tego też względu doprowadzimy do zwrotu prawowitym właścicielom, lub ich spadkobiercom mienia zagrabionego przez totalitarny system komunistyczny, przy czym uwzględnione będą właścicielskie prawa nabyte.
6. Sprywatyzujemy opiekę zdrowotną, a składki które dzisiaj każdy płaci co miesiąc na publiczną służbę zdrowia nie będą pobierane przez Państwo. W związku z tym każdy będzie mógł sobie wybrać, czy wykupić prywatne ubezpieczenie medyczne, czy odkładać na wypadek choroby. Jednocześnie obniżymy podatki, tak by pokrywały one przewidywane wydatki związane z komercyjnym korzystaniem z opieki zdrowotnej - patrz sekcja IV pkt. 1.
7. Doprowadzimy do prawnej ochrony życia człowieka, od jego poczęcia do naturalnej śmierci z wyłączeniem osób skazanych na śmierć prawomocnym wyrokiem sądu. Państwo będzie ścigać i penalizować wszelkie akty eugeniki, eutanazji oraz aborcji - o ile ciąża nie zagraża zdrowiu lub życiu matki.
8. Sprywatyzujemy oświatę, rodzicom i osobom dorosłym zostawimy wybór w sprawie sposobu kształcenia swoich dzieci i siebie. Zachowamy odpowiednio długi okres przejściowy. W trakcie okresu przejściowego wolność wyboru ośrodka kształcenia na poziomie podstawowymi średnim zostanie oparta na formule bonu oświatowego. Uczelnie wyższe sprywatyzujemy bez okresu przejściowego.

SEKCJA III - POLITYKA ZAGRANICZNA, OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

1. Zwiększymy wydatki na wojsko, policję i służby specjalne. Dotyczyć to bedzie zarówno żołdu, jak i nakładów na sprzęt i wyszkolenie.
2. Sprawne, wyszkolone, doposażone i dobrze opłacane wojsko zawodowe. Powszechne szkolenie wojskowe dotyczyć będzie wyłącznie mężczyzn w wieku szkolnym (18-24 lat). Z osób przeszkolonych można będzie tworzyć wojska obrony cywilnej wzorowane na szwajcarskim odpowiedniku.
3. W polityce międzynarodowej będziemy się kierować rachunkiem korzyści i strat, a nie sympatiami i antypatiami.
4. Będziemy dążyć do utrzymania zasady wolnego przemieszczania ludzi („Układ z Schengen”) i towarów (EOG). Nie musimy być członkiem Unii Europejskiej, żeby swobodnie podróżować po Europie „na dowód osobisty”.
5. Ograniczymy bezrefleksyjne podporządkowanie brukselskim biurokratom. W przypadku utrzymania federalistycznego kursu Unii Europejskiej wyprowadzimy Rzeczpospolitą z jej biurokratycznych i socjalistycznych struktur.
6. Zrewidujemy istniejące zobowiązania międzynarodowe i traktatowe pod kątem ich zgodności z interesem Rzeczpospolitej.
7. Zniesiemy ustawę nr 1066 (… o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej…). W czasie pokoju na terytorium Polski będą mogły stacjonować tylko wojska Rzeczpospolitej, za wyjątkiem okresowych ćwiczeń wojskowych w ramach porozumień sojuszniczych.

W czasie wojny decyzję o wkroczeniu wojsk sojuszniczych na terytorium Polski będzie mógł podjąć Prezydent RP.
8. Policja otrzyma zwiększone kompetencje dotyczące użycia broni palnej na służbie.

SEKCJA IV - GOSPODARKA

1. Zniesiemy, jako szczególnie szkodliwe, podatki dochodowe: PIT, CIT i podatki od spadków i darowizn oraz umów kupna-sprzedaży. Zniesienie tych podatków doprowadzi do obniżenia kosztów utrzymania rodziny, obniżenia cen towarów i usług oraz zwiększenia na nie popytu, a przez to do rozwoju gospodarczego.
2. Obniżymy podatek akcyzowy oraz VAT do minimalnej stawki określonej przez UE – w przypadku VAT na poziomie 15%. Obniżenie tych i innych podatków doprowadzi do rozwoju gospodarczego jak w pkt. 5 poniżej.
3. Nie dopuścimy do faworyzowania przez Państwo jakichkolwiek przedsiębiorców, pod jakimkolwiek pretekstem.
4. Zredukujemy ilość urzędów i urzędników w celu obniżenia kosztów działalności Państwa oraz ułatwienia życia obywatelom. Urzędy będą dla ludzi, a nie na dla urzędników.
5. Zlikwidujemy zdecydowaną większość barier ograniczających rozwój w postaci koncesji, licencji i pozwoleń na jakąkolwiek aktywność kulturalną, społeczną czy gospodarczą obywateli. W gestii Państwa pozostawimy tylko obszary związane z jego obronnością i bezpieczeństwem. Przyjmiemy generalną zasadę, że wszystko co nie jest zabronione jest dozwolone. Obywatel jako wolny człowiek może robić, co uzna za stosowne pamiętając że ponosi odpowiedzialność za swoje czyny.
6. W miejsce socjalistycznego „zrównoważonego rozwoju” i „sprawiedliwości społecznej” wprowadzimy obowiązek zrównoważonego budżetu, czyli budżet bez deficytu. Zaprzestaniemy zadłużania Państwa nie dopuszczając do życia ponad stan, na koszt przyszłych pokoleń.